Odstąpienie od umowy

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

Kraków Art Sp. z o.o.

ul. Fatimska 41a/310

31-831 Kraków

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta